MedezeggenschapsraadAlgemeen:
De medezeggenschapsraad van de Drie Koningen bestaat uit 8 gekozen leden, 4 leden uit de personeelsgeleding en 4 leden uit de oudergeleding. De leden hebben gedurende 3 jaar zitting in deze raad en kunnen nogmaals herkozen worden. De medezeggenschapsraad baseert haar handelen op de in de wet genoemde rechten en verplichtingen, alsmede op het door het bestuur vastgestelde medezeggenschapsreglement en op een binnen de raad geformuleerde visie op het beleid van de school. De medezeggenschapsraad heeft inspraak (namens de ouders en/of de leerkrachten) op de voorgenomen besluiten van het schoolbestuur met betrekking tot het te voeren beleid op school. De raad kan eveneens (on)gevraagd advies uitbrengen. Jaarlijks vergadert de medezeggenschapsraad 8 avonden waarvan vier keer met de directie.

Huishoudelijk reglement 2017-2018
Medezeggenschapsreglement van de medezeggenschapsraad van Driekoningenschool te De Meern


Onderwerpen van inspraak zijn onder andere:
Schoolplan, schoolorganisatie, toelating van leerlingen, taakverdeling teamleden, alsmede verandering van de grondslag c.q. doelstellingen van de school, fusie of splitsing van de school, ingrijpende verbouwingen of verplaatsingen van de school etc. Op dit soort onderwerpen wordt aan de medezeggenschapsraad respectievelijk adviesrecht en instemmingsrecht verleend. Als er geen overeenstemming tussen de medezeggenschapsraad en bestuur bereikt wordt kan het bestuur of de medezeggenschapsraad de betreffende aangelegenheid aan een geschillencommissie voorleggen. Indien de bemiddeling van deze commissie geen resultaat oplevert, doet deze een voor beide partijen bindend voorstel. Tweemaal per jaar is het bestuur verplicht de medezeggenschapsraad te informeren over de algemene gang van zaken. De medezeggenschapsraad wordt onder andere betrokken in de sollicitatieprocedure van nieuwe teamleden. Maar ook onderwerpen als de klachtenregeling, personeelsbeleid ed. zijn onderwerpen van gesprek. Bij een aantal andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, de nieuwbouw, wordt de medezeggenschapsraad direct betrokken. Op deze wijze wordt inspraak zichtbaar gemaakt.

De huidige medezeggenschapsraad bestaat uit:

Personeelsgeleding:

                                             
  Carin Schoevaars                                         Erik Adelaar
       (Secretaris)                                              

                                             
         Roos Evers                                    Angelique van Rooijen
     


Oudergeleding:

     
     Erwin Riedstra                                         
     (voorzitter)
            

                                                                            
    Emiel Voskuilen                                              Gabrielle Kramer                          Brenda van Vuurden  
  (Penningmeester)
                                                

U kunt ons bereiken per mail: mr@driekoningenschool.nl, tevens hebben wij een postvak op beide locaties: de Boelenslaan en Mereveldlaan.